AV – Koopovereenkomst

 

Algemene lever- en verkoopsvoorwaarden van BUROTEC BV 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid / voorwaarden 
1.1 Afspraken welke afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk door BUROTEC BV worden bevestigd. 
1.2 Er wordt bij het aangaan van een transactie verondersteld dat de wederpartij kennis neemt van deze Voorwaarden en de Verkoopsvoorwaarden. 
1.3 Eventuele afgesproken van deze Voorwaarden afwijkende afspraken geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen. 
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden van kracht. 
 
Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten 
2.1 De aanbiedingen van BUROTEC BV zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 14 werkdagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer deze schriftelijk door BUROTEC BV wordt bevestigd of BUROTEC BV door levering te kennen geeft, dat deze de opdracht heeft geaccepteerd. 
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat BUROTEC BV verantwoordelijk kan worden gesteld voor detailafwijkingen van de werkelijk geleverde producten. 
2.4 BUROTEC BV is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen. 
 
Artikel 3. Prijzen / betalingen 
3.1 De door BUROTEC BV vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van leveranciers, respectievelijk wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten, welke in vreemde valuta worden betaald, exclusief BTW en exclusief eender welke andere heffing (Reprobel en Recupel) of belasting, kost boete of andere vergoeding. 
3.2 Voor orders tot een bedrag van 150.00 EUR (excl. BTW) worden 8.00 EUR (excl. BTW) orderkosten aangerekend. Orders boven de 150.00 EUR (excl. BTW) worden FRANCO geleverd. 
3.3 Er kunnen voorschotten worden overeengekomen. Indien de overeengekomen prijs tenminste 1000 EUR (excl. BTW) bedraagt, heeft BUROTEC BV ook zonder uitdrukkelijke afspraak tegenover de klant recht op een voorschot van 25% van de overeengekomen nettoprijs (excl. BTW) zonder aftrek betaalbaar binnen 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst. In geval van een verplichting van de klant tot vooruitbetaling, zal BUROTEC BV de goederen welke vallen onder de overeenkomst niet verzenden, voordat BUROTEC BV het voorschot heeft ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het voorschot, heeft BUROTEC BV het recht de bestelling zonder ingebrekestelling te annuleren in welk geval BUROTEC BV van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht heeft op een schadevergoeding ten bedrage van 10 % op het factuurbedrag. 
3.4 Iedere factuur is behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Er loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar tot op de dag van de betaling. Bij niet-betaling uiterlijk de dertigste dag wordt het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling en ten titel van verhogingsbeding op forfaitaire wijze verhoogd met 10% en met een minimum van 50 EUR. 
 
Artikel 4. Levering 
4.1 De door BUROTEC BV opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd worden dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten of goederen gebeurt op de plaats en het tijdstip waarop de producten of goederen gereed zijn voor verzending. 
 
Artikel 5. Deelleveringen 
5.1 BUROTEC BV is gerechtigd om verkochte producten in gedeeltes te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeeltes worden geleverd, is BUROTEC BV gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien hetgeen u verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico betreffende de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid / protest 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BUROTEC BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 2 werkdagen na aflevering op de hoogte, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. U brengt BUROTEC BV op de hoogte per mail of aangetekend schrijven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BUROTEC BV de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te crediteren. 
 
Artikel 8. Garantie 
8.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5. 
8.2 De garantie houdt in dat producten, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze door BUROTEC BV gratis worden hersteld of vervangen, of dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken producten in zijn geheel worden vervangen, al naargelang en overeenkomstig de voor de betrokken producten bij de leverancier geldende of gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen of teruggenomen product wordt (weer) eigendom van BUROTEC BV en dient bij de leverancier te worden ingeleverd. De maximale garantie loopt gelijk met de door de producent verleende garantie. 
8.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. 
8.4 Het recht op garantie vervalt, indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUROTEC BV enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de materialen. 
8.5 Verborgen gebreken: onze goederen zijn gewaarborgd tegen onzichtbare gebreken, volgens gangbare wetgeving. De toepasselijke termijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden afgehaald moeten worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan onze hoofdzetel. Indien de klacht gegrond bevonden wordt en het gebrek het product niet geschikt maakt voor het doel waarvoor het werd aangeschaft, of het gebruik verminderd wordt op dergelijke wijze dat de klant het goed niet of aan een lagere prijs zou gekocht hebben, indien hij de gebreken gekend had, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook te kunnen gehouden zijn. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten, wanneer het gebrek zich niet zou hebben voorgedaan zonder de schuld van het slachtoffer of een persoon waarvoor het slachtoffer aansprakelijk is. 
8.6 Garantie en verderverkoop: de wettelijke termijn voor garantie is van toepassing. Elke garantie zal echter vervallen indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Alle onderdelen die een gebrek vertonen door slijtage door het gebruik, vallen buiten de garantie. De klant verbindt er zich in elk geval toe de toestellen te gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig hun bestemming. In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene verkoopsvoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke tegen ons mochten worden gericht betreffende het gekochte product en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen laten gelden. De garantie betreft een bring-in garantie. Indien wij ter plaatse bij de klant een herstelling onder garantie uitvoeren, zullen bijgevolg wel verplaatsingskosten verschuldigd zijn. 
 
Artikel 9. Intellectuele eigendom 
9.1 U dient alle industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BUROTEC BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
9.2 BUROTEC BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enig (ongeschreven) industrieel eigendomsrecht van derden. 
 
Artikel 10. Bestellingen / communicatie per e-mail 
10.2 Voor misverstanden, vertragingen of onvolledige bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BUROTEC BV, of tussen BUROTEC BV en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BUROTEC BV is BUROTEC BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BUROTEC BV. 
E-mailadres: info@burotec.be 
 
Artikel 11. Ontbinding overeenkomst 
11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met BUROTEC BV voldoet, alsmede in geval van faillissement of collectieve schuldenregeling van de wederpartij of vereffening van diens bedrijf, is de BUROTEC BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de wederpartij mocht hebben direct volledig opeisbaar. 
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door BUROTEC BV van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van BUROTEC BV komen, waaronder ook omstandigheden gerekend worden die in artikel 12 worden genoemd, is BUROTEC BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 12. Overmacht 
12.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan BUROTEC BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van BUROTEC BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BUROTEC BV, een algemeen gebrek aan voor het totstandkoming van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de BUROTEC BV afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden. 
12.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. BUROTEC BV is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding. 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen BUROTEC BV en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing. 
13.2 Geschillen tussen BUROTEC BV en de wederpartij behoren tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE en worden bij uitsluiting aldaar beslecht, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij. 
 
Artikel 14. Diversen 
14.1 Indien u aan BUROTEC BV schriftelijke opgave doet van een adres, is BUROTEC BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te zenden, tenzij u aan BUROTEC BV schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. 
14.2 BUROTEC BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) beroep te doen op derden. 
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door BUROTEC BV van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van BUROTEC BV komen, waaronder ook omstandigheden gerekend worden die in artikel 12 worden genoemd, is BUROTEC BV gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.