AV – Service- en onderhoudsovereenkomst 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT 
 
1. ALGEMEEN 
1.1 Toepassingsgebied 
Deze algemene voorwaarden voor het onderhoudscontract gelden tussen BUROTEC BV en de klant en zijn van toepassing op alle onderhoudscontracten die gesloten worden. Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst erkent de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, met uitsluiting van en voorrang hebbend op eventuele andersluidende door de klant opgegeven algemene voorwaarden of bedingen. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden met het schriftelijk akkoord van BUROTEC BV. In voorkomend geval blijven alle algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort van kracht. 
1.2 Totstandkoming van de overeenkomst 
Voor nieuwe of onder waarborg van BUROTEC BV geleverde toestellen, heeft de overeenkomst uitwerking vanaf de contractueel bepaalde datum, op voorwaarde dat de overeenkomst binnen de 15 dagen na levering van het toestel werd aangegaan. In alle andere gevallen zal de overeenkomst pas tot stand komen nadat het toestel op kosten van de klant aan een voorafgaandelijk nazicht door BUROTEC BV werd onderworpen, en door BUROTEC BV voor onderhoud aanvaard werd. Bij weigering van dit nazicht zal BUROTEC BV de klant een opgave overmaken van herstellingen en/of revisie die op kosten van de klant moeten worden uitgevoerd, alvorens het toestel voor onderhoud krachtens deze overeenkomst in aanmerking komt. 
 
2. VOORWERP 
De klant heeft de keuze uit (printers en multifunctionele printers, facturatieplatform, IT-materiaal, …) types onderhoudscontracten, naargelang zijn/haar specifieke noden en wensen. Voor elk type contract wordt voor het voorwerp van de overeenkomst verwezen naar de specifieke voorwaarden eigen aan dat type contract. 
2.2 Uitsluitingen 
Voor elk onderhoudscontract geldt echter dat volgende diensten niet inbegrepen zijn in het toepassingsgebied van de overeenkomst: 
- Werkzaamheden en aansluitingen buiten de door BUROTEC BV geleverde toestellen; 
- Levering van reinigingsmiddelen; 
- Levering van papier en andere dragers; 
- Herstellingen van defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik; 
- Het gebruik van het toestel voor doeleinden waarvoor het niet geschikt is; 
- De niet-naleving van de gebruiksvoorschriften; 
- Het gebruik van niet door BUROTEC BV geleverde of goedgekeurde onderdelen, wisselstukken, bijhorigheden, reinigings- of verbruiksproducten (o.a. zelfklevers, transparanten,…); 
- Onoordeelkundig gebruik; 
- Een ongeval of een al dan niet opzettelijke fout van de klant.; 
- Nalatigheid van de klant; 
- Herstellingen uitgevoerd door een niet door BUROTEC BV goedgekeurd bedrijf; 
- Beschadiging van het toestel ten gevolge van een vreemde oorzaak zoals, maar niet beperkt tot water, vuur, te hoge spanning; 
- Aansluiting op netwerken en/of aardingen in strijd met de installatienormen van BUROTEC BV; 
- Toebrengen van schade ontstaan door poging van personeel van de klant of derden, verschillend van de door BUROTEC BV opgeleide personen, om het product te repareren of onderhoud te verrichten aan hard- of software; 
- Incorrect gebruik, incorrecte installatie of koppeling aan incompatibele apparatuur of geheugen; 
- Tussenkomsten buiten de normale kantooruren; 
- Verplaatsingen en/of herinstallatie van het toestel; 
- Vorming van het personeel van de klant; 
- Het terugzetten van eventueel verloren gegane gegevens/instellingen. 

In bovenstaande gevallen betaalt de klant de volledige werkelijke kosten van herstel/vervanging/onderhoud/tussenkomst/verplaatsing/… aan de hand van de prijslijsten van BUROTEC BV. 
 
3. VERPLICHTINGEN KLANT 
De klant verbindt zich ertoe: 
- De gebruiksvoorschriften van het toestel en de instructies en aanbevelingen van het technisch personeel van BUROTEC BV stipt na te leven; 
- Het toestel enkel aan te sluiten aan een elektrisch netwerk met aarding, waarvan de spanning hoogstens variaties van 10% vertoont ten opzichte van de normale spanning en geen spanningspieken vertoont ten gevolge van de op het netwerk aangesloten apparatuur. De klant moet er bovendien voor zorgen dat de weerstand van de aarding gemeten vanuit het stopcontact niet hoger is dan 10 Ohm; 
- Het technisch personeel van de klant moet binnen de normale kantooruren de noodzakelijke tijd en toegang verlenen tot het toestel om de op BUROTEC BV rustende verplichtingen na te komen en dit zonder dat enige voorafgaande afspraak; 
- In de onmiddellijke nabijheid van het toestel moet een geschikte elektrische leiding met aarding en internetaansluiting worden voorzien en de nodige ruimte moet ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de onderhoudsverplichtingen en herstellingen; 
- Het toestel moet worden overgebracht naar de werkplaats van BUROTEC BV voor de nodige herstellingstijd, indien zou blijken dat een herstelling op de locatie van de klant niet mogelijk is. Er kan uit dien hoofde geen enkele vergoeding vanwege BUROTEC BV gevorderd worden; 
- Eén of meerdere personen moeten alle nuttige inlichtingen en bijstand aan BUROTEC BV verlenen die voor de uitvoering van haar verplichtingen noodzakelijk wordt geacht. Speciale aandacht wordt gevraagd bij het gebruik van zelfklevende transparanten en zelfklevers. Raadpleeg BUROTEC BV eerst alvorens tot gebruik ervan over te gaan. 
 
4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
a) In geval van de aankoop van een toestel zal behoudens wanneer partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, de overeenkomst worden aangegaan voor een vaste duur van een jaar en zal ze, behoudens opzegging door één van beide partijen bij aangetekende brief negentig dagen voor het verstrijken van de lopende periode, telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode van een jaar. 
b) In geval van een huur van een toestel, is de duur van de overeenkomst gelijk aan de looptijd van het verhuurcontract. 
 
5. PRIJS EN BETALING 
5.1 Prijsherziening 
De overeengekomen prijs zal jaarlijks, in de maand januari, aangepast kunnen worden aan het op dat ogenblik in voege zijnde standaardtarief bij BUROTEC BV voor onderhoudsovereenkomsten. Deze prijsaanpassing gebeurt voor het eerst in de maand januari van het jaar waarin het contract reeds 12 maanden loopt. Indien, bij toepassing van dit artikel, de nieuwe toe te passen prijs meer dan 10% hoger is dan tijdens het voorgaande jaar geldende prijs, zal de klant recht hebben om de overeenkomst te beëindigen, mits voorafgaande opzeg van 90 dagen, bij aangetekend schrijven. 
5.2 Facturatie en betaling 
Behoudens wanneer anders overeengekomen werd, is de overeengekomen onderhoudsvergoeding verschuldigd bij de aanvang van elke periode, overeengekomen in het contract. Bij de keuze voor een volume commitment-contract wordt het gecontracteerde minimum aantal kopieën maandelijks gefactureerd. De meerkopieën zullen zesmaandelijks gefactureerd worden. Indien in het verkoop van de zesmaandelijkse periode zou blijken dat het door de klant gemaakte aantal kopieën sterk afwijkt van het in de overeenkomst opgegeven aantal, heeft BUROTEC BV het recht de vergoeding afhankelijk van het aantal kopieën aan te passen. De klant verbindt zich ertoe op vraag van BUROTEC BV tijdig de tellerstand van het toestel door te geven met het oog op de facturatie. Bij gebrek aan mededeling van de tellerstand, heeft BUROTEC BV het recht om een voorlopige afrekening te maken op basis van het gemiddelde verbruik van de vorige periodes, vermeerderd met 50%. De betaling dient in zijn volledigheid uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te gebeuren. Er dient betaald te worden op de door BUROTEC BV opgegeven rekening. Elke niet binnen de 14 dagen geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn. 
5.3 Wanbetaling 
Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zullen van rechtswege en na ingebrekestelling intresten verschuldigd zijn aan 12% per jaar. Daarnaast zal elk onbetaald gebleven bedrag, ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met 10% met een minimumbedrag van 65,00 EUR per onbetaalde factuur. Aanmanings- en gerechtskosten zijn niet inbegrepen. Onder voorbehoud van alle rechten zal BUROTEC BV haar verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen opschorten tot bij volledige betaling van alle uitstaande bedragen, in het geval dat de klant in gebreke is gebleven om aan om het even welke financiële verplichting te voldoen jegens BUROTEC BV. 
 
6. EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
Onder voorbehoud van alle aan BUROTEC BV toekomende contractuele of wettelijke rechten, zal BUROTEC BV bij aangetekende brief met onmiddellijk ingang een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst: 
A) In geval van wanbetaling; 
B) In geval van faillissement, aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling of bij kennelijk onvermogen van de klant; 
C) Bij stopzetting van diens activiteiten; 
D) In geval de klant in gebreke blijft om één van de hem bij deze overeenkomst opgelegde verplichtingen na te komen binnen de drie werkdagen na verzending van een aanmaning door BUROTEC BV; 
E) Bij bedrijfsfusie of aandelenfusie bij de klant; 
F) Bij vereffening; 
G) Bij overlijden van de klant bij beëindiging van de overeenkomst op grond van één van bovenstaande redenen of bij onrechtmatige verbreking van de overeenkomst door de klant, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 50% van het totaal verschuldigde jaarbedrag, onder voorbehoud van het recht van BUROTEC BV om een hogere schadevergoeding te vorderen, mits daarvan de omvang bewezen wordt. Er is in elk geval een minimumvergoeding verschuldigd van 250,00 EUR. 
 
7. LOKALISATIE APPARATUUR 
De overeenkomst is slechts van toepassing wanneer het apparaat zich in BELGIË bevindt. Aangezien de prijs gedeeltelijk bepaald wordt in functie van de lokalisatie van het apparaat, dient de klant BUROTEC BV voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van de verplaatsing van een toestel. In voorkomend geval zal BUROTEC BV het recht hebben de prijs te herzien in functie van de nieuwe locatie van het toestel. In geval van verhoging van de prijs van meer dan 10 %, zal de klant de overeenkomst kunnen beëindigen mits een voorafgaande opzeg van 90 dagen bij aangetekende brief. 

8. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 
De verplichting van BUROTEC BV krachtens deze overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis. Meer bepaald is het de plicht van BUROTEC BV om alle redelijke middelen in te zetten om het apparaat in goede staat van werking te onderhouden. Indien BUROTEC BV toch in gebreke zou blijven om haar contractuele verplichtingen na te komen, zal de klant in geen geval enige onrechtstreekse schadevergoeding, zoals (maar niet beperkt tot) gebruiks- of winstderving van BUROTEC BV kunnen vorderen. De aansprakelijkheid van BUROTEC BV zal in ieder geval beperkt zijn tot het over het lopende jaar betaalde of te betalen vergoeding voor het onderhoudscontract. BUROTEC BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens bij bijvoorbeeld een crash van de IT-systemen in een bedrijf. 

9. SLOTBEPALINGEN 
- Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de uitoefening door BUROTEC BV van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. 
- Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met BUROTEC BV afgesloten onderhoudsovereenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke toestemming van BUROTEC BV Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn. 
- Een eventueel in gebreke blijven van BUROTEC BV om uitvoering te eisen van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden, zal geen afstand van, of verzaking van de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren. 
- De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 
- Bij elk verzoek van BUROTEC BV en in ieder geval op het einde van de zesmaandelijkse periode, is de klant gehouden de tellerstanden van het apparaat door te geven. Op elk ogenblik dient de klant BUROTEC BV toe te laten de tellerstanden te verifiëren. 
- In geval het een onderhoudscontract betreft bij aankoop van een toestel, zal de klant BUROTEC BV onmiddellijk verwittigen wanneer hij het toestel verder verkoopt, zodat BUROTEC BV de kans heeft de tellerstand op te nemen en een eindafrekening op te maken voor de klant. 
 
10. SOFTWARE 
De klant erkent de exclusieve eigendom van BUROTEC BV op alle geleverde software, zowel “operating system software”, “application software” als “diagnostic software”. De klant verbindt er zich toe: 
- Geen enkele software te kopiëren of te wissen; 
- Niet de oorzaak te zijn, of toe te laten dat enige software die eigendom is van BUROTEC BV meegedeeld wordt aan derden, gemachtigd om de software te gebruiken, het verbod opleggen deze aan derden mee te delen. 
 
11. GARANTIE, KLACHTEN EN VERBORGEN GEBREKEN (in geval van verkoopcontract) 
11.1 Verborgen gebreken 
Onze goederen zijn gewaarborgd tegen onzichtbare gebreken, volgens gangbare wetgeving. De toepasselijke termijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden dienen afgehaald te worden. 
Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen de zeven dagen (niet werkdagen, maar kalenderdagen) bij aangetekend schrijven gericht te worden aan onze hoofdzetel. Indien de klacht gegrond bevonden wordt en het gebrek het product niet geschikt maakt voor het doel waarvoor het werd aangeschaft, of het gebruik verminderd wordt op dergelijke wijze dat de klant het goed niet of aan een lagere prijs zou gekocht hebben, indien hij de gebreken gekend had, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook te kunnen gehouden zijn. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten wanneer het gebrek zich niet zou hebben voorgedaan zonder de schuld van het slachtoffer of een persoon waarvoor het slachtoffer aansprakelijk is. 
 
12. GARANTIE EN VERDERVERKOOP: 
De wettelijke termijn voor garantie is van toepassing. Elke garantie zal echter vervallen indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Alle onderdelen die een gebrek vertonen door slijtage door het gebruik, vallen buiten de garantie. De klant verbindt er zich in elk geval toe de toestellen te gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig hun bestemming. In geval van verderverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene verkoopsvoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke tegen ons mochten worden gericht betreffende het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen laten gelden. De garantie betreft een bring-in garantie. Indien wij ter plaatse bij de klant een herstelling onder garantie uitvoeren, zullen bijgevolg wel verplaatsingskosten verschuldigd zijn. 
 
13. EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
BUROTEC BV zal onder voorbehoud van alle andere haar wettelijke of contractuele toekomende rechten bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst. In geval van wanbetaling, faillissement, aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling of bij kennelijk onvermogen van de klant, bij stopzetting van diens activiteiten, in geval de klant in gebreke blijft om een van de hem bij deze overeenkomst opgelegde verplichtingen na te komen binnen de drie werkdagen na verzending van een aanmaning door BUROTEC BV, bij bedrijfsfusie of aandelenfusie, bij liquidatie, bij overlijden van de klant, bij herroeping van de domiciliëring door de klant, wanneer in de overeenkomst tot betaling door domiciliëring voorzien is in geval van beëindiging van de overeenkomst op grond van één van de bovenstaande gronden, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan zes maanden huur, onder voorbehoud van het recht van BUROTEC BV om een hogere schadevergoeding te vorderen, mits daarvan de omvang te bewijzen. In de gemaakte offertes kan hier van worden afgeweken. Daarnaast kan het contract echter ook beëindigd worden door BUROTEC BV wanneer de effectief gerealiseerde tellerstand het in de overeenkomst voorziene aantal kopieën, vermenigvuldigd met de totale duur van de overeenkomst, overschrijdt. In dat geval zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs voor de resterende maanden voor het contract. 
 
14. VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST 
Bij vroegtijdige verbreking van de huurovereenkomst en/of service- en onderhoudsovereenkomst door de klant, is deze bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het facturatiebedrag, inclusief het maandelijks aantal kopieën over de nog lopende termijn van het huurcontract. De minimumvergoeding bedraagt echter 12 keer de maandelijkse huurprijs, inclusief de kopiebedragen. BUROTEC BV behoudt tevens het recht terugbetaling te vorderen van de kosten die gemaakt werden om de goederen weer in het bezit te krijgen en in hun oorspronkelijke staat te brengen. 
 
15. OVERDRACHT 
De klant mag zijn rechten en plichten voortvloeiend uit dit contract niet overdragen aan een derde zonder schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van BUROTEC BV. 

16. ONTBINDING 
In elk geval van wanbetaling door de klant, en indien wij zulks verkiezen, kunnen wij de ontbinding van de verkoop met schadevergoeding vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge om het even welke fout of tekortkoming van de koper, geheel ontbonden wordt ten laste van de klant, zal deze ons, wegens door ons gemaakte kosten en gederfde winst, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het bedrag van de verbroken verkoop of een gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij zouden moeten maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen. 
 
17. BEVOEGDHEID 
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is (Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde).